Wynajem samochodów osobowych i dostawczych

Oferujemy swoim klientom usługi w zakresie krótko i długoterminowego wynajmu samochodów dla osób prywatnych i firm. Dbamy o satysfakcję i czas naszych klientów. Charakteryzuje nas solidność, profesjonalna obsługa i konkurencyjne ceny.

Świadczymy usługi transportowe, oraz możliwość wynajmu samochodu z kierowcą. Przy wynajmach długoterminowych ceny ustalane są indywidualnie.

W ofercie naszej wypożyczalni samochodów znajdą również Państwo

 • Możliwość wynajęcia samochodu po godzinach pracy
 • Wynajem samochodu zastępczego – bezgotówkowo

Usługa, która zapewnia samochód zastępczy na czas naprawy z OC sprawcy bezgotówkowo. Jeżeli samochód wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, dojazdu do pracy, leczenia lub codziennego poruszania się został uszkodzony w wyniku kolizji z winy innego kierującego czyli z OC sprawcy, poszkodowanemu przysługuje pokrycie kosztów wypożyczenia pojazdu zastępczego z firmy ubezpieczeniowej sprawcy kolizji. Warunkiem zwrotu kosztów jest oświadczenie, że uszkodzony pojazd jest niezbędny poszkodowanemu i jego brak spowoduje określone straty finansowe, zdrowotne lub moralne.

OGÓLNE WARUNKI UMOWY WYNAJMU SAMOCHODU

§1

 1. Wynajmujący oświadcza, że jest uprawniony do wynajęcia samochodu.

§2

 1. Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy przedmiot umowy najmu do używania, a Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu tytułem tego użyczenia czynsz.
 2. Najemca zobowiązuje się do używania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami niniejszej umowy. Najemca zobowiązuje się z szczególności do:
  1. używania wynajętego samochodu zgodnie z instrukcją i wskazaniami producenta,
  2. używania wynajętego samochodu jedynie na terytorium Polski (wyjazd za granicę wymaga pisemnej zgody wynajmującego,
  3. nie dokonywania w wynajętym samochodzie zmian, napraw oraz ulepszeń,
  4. nie oddawania wynajętego samochodu osobom trzecim do używania lub w podnajem,
  5. zapłaty odszkodowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty wynajętego samochodu, jeżeli szkoda ta, nie zostanie pokryta przez ubezpieczyciela w ramach polisy ubezpieczeniowej.
 3. Najemca zobowiązany jest utrzymać przedmiot umowy w należytym stanie i ponosić zwykłe koszty jego utrzymania między innymi takie jak:
  1. koszty mycia,
  2. koszty uzupełnienia oleju i innych płynów,
  3. koszty paliwa.

§3

 1. W przypadku awarii wynajętego samochodu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Wynajmującego.

§4

 1. Przedmiot umowy najmu jest ubezpieczony w zakresie OC/NW.
 2. W przypadku, gdy wynajęty samochód ulegnie uszkodzeniu lub zniszczeniu albo zostanie skradziony, Najemca zobowiązany jest zawiadomić o tym zdarzeniu policję, celem sporządzenia stosownego protokołu odnośnie jego okoliczności oraz powiadomić Wynajmującego.
 3. Zgłoszenie wyżej wymienionego zdarzenia Najemca zobowiązany jest dokonać bez zbędnej zwłoki.
 4. Najemca jest odpowiedzialny za szkodę powstałą w czacie używania przedmiotu najmu, której nie pokrywa ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy ubezpieczenia.

§5

 1. Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przepisów o ruchu drogowym oraz za kary pieniężne podczas użytkowania przedmiotu umowy.

§6

 1. Najemca jest odpowiedzialny za utratę lub uszkodzenie przedmiotu najmu, powstałe z winy umyślnej lub z niezachowania należytej ostrożności wymaganej w danych okolicznościach w szczególności przez:
  1. pozostawienie wynajętego samochodu na parkingu niestrzeżonym,
  2. pozostawienie w wynajętym samochodzie wartościowych przedmiotów,
  3. niezamknięcie wynajętego samochodu po jego opuszczeniu,
  4. używanie samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub leku, po zażyciu, którego zabronione jest kierowanie samochodem.

§7

 1. Najemca oświadcza, że odbiera przedmiot umowy w dobrym stanie, przydatnym do umówionego użytku z zatankowanym do pełna zbiornikiem paliwa, wymaganymi dokumentami i kompletem kluczyków oraz, że wynajmowany samochód nie posiada żadnych zewnętrznych uszkodzeń.

§8

 1. W dniu podpisania umowy wynajmu Najemca zapłaci Wynajmującemu wynagrodzenie za okres wynajmu uwidoczniony w umowie. W szczególnych przypadkach strony mogą ustalić inne zasady i terminy płatności.

§9

 1. Najemca zwróci przedmiot umowy w stanie niepogorszonym wraz ze wszystkimi dokumentami oraz pełnym zbiornikiem paliwa, jednakże Najemca nie odpowiada za zużycie będące następstwem prawidłowej eksploatacji.
 2. W przypadku, gdy zwrócony przedmiot umowy będzie uszkodzony lub będzie posiadał braki w jego wyposażeniu Najemca zapłaci Wynajmującemu odszkodowanie w wysokości równowartości poniesionej przez Wynajmującego z tego tytułu szkody.

§10

 1. Po zakończeniu najmu, Najemca zobowiązany jest zwrócić Wynajmującemu przedmiot umowy.
 2. W przypadku braku zwrotu wynajętego samochodu w terminie określonym w umowie, Najemca zobowiązuje się zapłacić za każdą rozpoczętą dobę wynajmu poza terminem określonym w umowie. Nie wyłącza się uprawnienia Wynajmującego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§11

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Informacje

Autobiałka

Telefony

Kontakt